یه زندگی خوب و آروم

 

از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش می کردند تو کجا بودی ؟گفت : در صف کمال

اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن .

مشکلی که با پول حل شود . مشکل نیست هزینه است !

همیشه رفیق پا برهنه ها باش  چون ریگی به کفششان نیست !!

با تمام فقر .هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن !

هر کس سازخودش را می زند  اما مهم شما هستید که به هرسازی نرقصید.

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی حماقت نه …

آدمی را آدمیت لازم است . عود را گر بو نباشد هیزم است .

وقتی تنها شدی بدان که : خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب  بویراحمد

Related posts