کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:مهارت ورزشی

مهارت ورزشی

مهارت ورزشی نیز یکی از اشکال حرکت وبه طور دقیق  پلایش یا ترکیبی از الگوی حرکات بنیادی یا مهارت های حرکت برای اجرای یک فعالیت مربوط به ورزش است.به عنوان مثال مهارت ورزشی شوت سه گام در بسکتبال  حاصل  پلایش و ترکیب الگوی حرکات بنیادی زمین زدن توپ  دویدن پریدن و پرتاب کردن است.

ادامه مطلب  کیلینیک تخصصی وحنجره در کرج09121623463:بيماريهاي حنجره

Related posts