کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:سن زیستی

سن زیستی

سن زیستی  میزان بالیدگی فرد رانشان  می دهد. این سن یه طور کلی (نه دقیق)با سن تقویمی ارتباط دارد.برای تعیین سن زیستی می توان سن ریخت شناسی  سن اسکلتی سن دندانی یا سن جنسی را اندازه گیری کرد.

ادامه مطلب  درمان 100 در 100 لکنت زبان |کاردرمانگران استان کردستان

Related posts