تبیین اثرات منفی اختلالات گفتار وزبان کودکان بر کیفیت زندگی والدین:یک مطالعه کیفی|گفتار توان گستر البرز

تبیین اثرات منفی اختلالات گفتار وزبان کودکان بر کیفیت زندگی والدین:یک مطالعه کیفی|گفتار توان گستر البرز

 

اختلالات گفتار و زبان کودک به طور جدی عملکرد کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و اعضای خانواده با مشکلات زیادی روبرو می شوند

در نتیجه بروز اختلالات گفتار و زبان در کودک باعث کاهش کیفیت زندگی والدین می شودتاکنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده اند

ولی غالب این مطالعات بصورت کمی و با استفاده از پرسشنامه های مختلف کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان را

بررسی نموده اند با توجه به اینکه مطالعات کیفی بصورت عمیق و دقیق تر می توانند یک موضوع را مورد بررسی قرار دهند هدف از مطالعه حاضر

تبیین اثرات منفی اختلالات گفتار و زبان کودکان بر کیفیت زندگی والدین با استفاده از روش تحقیق کیفی بود

روش بررسی:

در این مطالعه والدین کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان از هر دو جنسیت مرد و زن شرکت داشتند نمونه گیری با استفاده از مصاحبه های

نیمه ساختارمند و تا زمان اشباع داده ها انجام پذیرفت تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفت

یافته ها:

تحلیل داده های مصاحبه ها منجر به استخراج چندین مضمون اصلی گردید برخی از این مضامین شامل: اثرات جسمانی، اثرات روحی-روانی،

اثرات منفی اقتصادی، اثرات اجتماعی-ارتباطی، اثرات منفی شغلی-تحصیلی بود هر یک از این مضامین شامل طبقات اصلی و طبقات فرعی تر

بودند

نتیجه گیری:

اثرات منفی اختلالات گفتار و زبان کودک بر کیفیت زندگی والدین که در این مطالعه تبیین گردید بیانگر ماهیت تهدیدکنندگی زیاد این

اختلالات بر زندگی والدین است اختلالات گفتار و زبان کودک باعث بروز مشکلات عدیده ای برای والدین علاوه بر مشکل کودک می شوند

این مشکلات، لزوم حمایت بیش از پیش از خانواده کودکان و نیز توجه به کیفیت زندگی آن ها را نشان می دهد

کلیدواژه ها: کیفیت زندگی، والدین، اختلالات گفتار و زبان، کودکان، مطالعه کیفی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts