بررسی تأثیرات طولانی مدت روش درمان دستی بر روند تغییرات صدا و درد بیمارن مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

بررسی تأثیرات طولانی مدت روش درمان دستی بر روند تغییرات صدا و درد بیمارن مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

 

 

مقدمه: درمان دستی یکی از درمان های مورد استفاده برای دیسفونی ناشی از تنش عضلانی است هدف در این درمان، این است که

با کاهش تنش عضلات خارجی و اصلاح جایگاه حنجره، ویژگی های پارامترهای صوتی تغییر یابد و کیفیت صدا بهتر شود افراد مبتلا

به MTD در حین آواسازی و در مواقع دیگر از درد شکایت می کنند اکثر مطالعات انجام شده در حیطه ی درمان دستی حنجره، تأثیر

فوری این درمان را بر روی بیماران MTD را بررسی کرده اند هیچکدام از مطالعات انجام شده مسیر درمان را مورد بررسی قرار

نداده اند در این مطالعه هدف بررسی روند درمان و اثر آن بر درد در نظر گرفته شده است

روش بررسی: در این مطالعه 33 فرد مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی ) 9 زن، 0مرد( طی هشت جلسه با استفاده از روش Roy

تحت درمان قرار گرفتند صدای نمونه ها قبل از جلسه درمانی اول و بعد از هر هشت جلسه ی درمانی و دو هفته بعد از آن ضبط شد و

با استفاده از نرم افزار PRAAT تحلیل شد همچنین برای ارزیابی درد بیماران از پرسشنامه توسعه یافته عضلانی اسکلتی استفاده شد که

در سه نقطه ی زمانی )قبل از جلسه ی اول، جلسه ی هشتم و دوره ی پیگیری توسط مراجع تکمیل گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از

نرم افزار spss نسخه ی 99 و از آزمون (Repeated Measure ANNOVA) RMA استفاده شد

نتایج: در مورد تغییرات در هر جلسه نسبت به جلسه ی ارزیابی کاهش متغیر فرکانس پایه و جیتر در تمامی جلسات نسبت به

جلسه ی اول مشاهده شد ) p<4041 ( همچنین تغییرات فرکانس و شدت درد در نواحی پشت گردن، جلوی گردن، حنجره، زیرفک،

عضلات جونده و گیجگاه معناداری را نشان داده است ) p<) 4041

بحث: MTD اختلال صوتی است که به علت تلاش آواسازی بیش از حد به وجود می آید آواسازی بیش عملکردی توسط

تلاش های آواسازی بیش از حد مشخص می شود و تلاش عضلانی می تواند در تمام راه صوتی مشاهده شود به طوری که عضلات

تولیدی، عضلات خارجی و داخلی حنجره، سایز و شکل تشدیدگرها را تحت تأثیر قرار می دهد می توان نتیجه گرفت که استراتژی هایی

با هدف ریلکس کردن تنش بیش از حد ساختار عضلانی اطراف حنجره، می توانند عملکرد منبع گلوتی را بهبود بخشند در مورد

کاهس درد در این بیماران میتوان نتیجه گرفت که با کاهش تنش در عضلات، رفتارهای پرتلاش و تقلا که باعث ایجاد درد و تنش

عضلانی می گردند و با ریلکس شدن عضلات درد به صورت تدریجی کاهش می یابد

واژگان کلیدی: درمان دستی-دیسفونی ناشی از تنش عضلانی-درد-ویژگی های آکوستیکی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts